Mutafova, B., Krumova, E., Stoyancheva, G., Kostadinova, N., Miteva-Staleva, J., Dishliyska, V., Nikolova, M., Angelova, M., & Berkov, S. (2023). Microbial Transformation of Lycorine by Talaromyces pinophilus Isolated from the Rhizosphere of Leucojum aestivum L. Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences, 76(5), 698–706. https://doi.org/10.7546/CRABS.2023.05.05