[1]
Mutafova, B., Krumova, E., Stoyancheva, G., Kostadinova, N., Miteva-Staleva, J., Dishliyska, V., Nikolova, M., Angelova, M. and Berkov, S. 2023. Microbial Transformation of Lycorine by Talaromyces pinophilus Isolated from the Rhizosphere of Leucojum aestivum L. Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences. 76, 5 (May 2023), 698–706. DOI:https://doi.org/10.7546/CRABS.2023.05.05.